Incoterm 2020 và Những điều bạn chưa biết về Incoterm?

Incoterms 2020 mới đang được soạn thảo trong Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) là cơ quan xuất bản chúng từ năm 1930. Trong những thập kỷ qua; luôn có một bản sửa đổi các quy tắc Incoterms trùng với năm đầu tiên của mỗi thập niên 1990; 2000; 2010 và 2020 là phiên bản mới nhất và hiện đang...